ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady udostępniania informacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

  1. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.). Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w ustawie.
  2. Udostępnianie informacji publicznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  3. Informacja, która nie została udostępniona w BIP, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniana jest wszystkim zainteresowanym na wniosek (w załączniku).
  4. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu na adres: 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 5, w sekretariacie szkoły.
  5. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.
  6. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
  7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  8. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Wzór wniosku znajduje się poniżej.

ZAŁĄCZNIK: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5 stycznia 2015
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Violetta Urban
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2015 02:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Violetta Urban
Ilość wyświetleń: 936
13 lutego 2015 18:34 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2015 18:34 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2015 18:34 (Violetta Urban) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany