REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Szkoła prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

• Księga zarządzeń

• Księga druków ścisłego zarachowania

• Księga inwentarzowa (wersja elektroniczne)

• Rejestr skarg i wniosków

• Rejestr pracowników

• Akta osobowe i dokumentacja płacowa pracowników jednostki

• Rejestr zwolnień lekarskich

• Ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi

• Księga uczniów

• Księga ewidencji dzieci

• Ewidencja świadectw szkolnych

• Rejestr legitymacji szkolnych

• Rejestr wydanych kart rowerowych

• Imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

• Imienna ewidencja wydanych zaświadczeń z OKE

• Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

• Archiwum dokumentacji szkoły

• Rejestr osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

• Rejestr osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego.

 

Rejestry akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie:

   1. Art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. u. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.),

   2. §3 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1372),

   3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Rejestry udostępnianie są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-03-2015
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Violetta Urban
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2015 22:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Violetta Urban
Ilość wyświetleń: 894
30 marca 2015 13:11 (Małgorzata Baran) - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2015 13:11 (Małgorzata Baran) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2015 22:19 (Violetta Urban) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany